Algemene voorwaarden StreetPlug

Algemene voorwaarden StreetPlug

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in onderstaande zin, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. StreetPlug: de gebruiker van deze voorwaarden. Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Overeenkomst: de overeenkomst tussen StreetPlug en koper.

 

2. Algemeen

2.1 De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen StreetPlug en een koper.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met StreetPlug, waarvan de uitvoering de diensten van derden vereist.

2.3 De algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval zullen StreetPlug en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De aanbiedingen en offertes van StreetPlug zijn vrijblijvend; zij zijn geldig voor een periode van (60) zestig dagen, tenzij anders aangegeven. StreetPlug is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding daarvan binnen (60) zestig dagen schriftelijk door de koper is bevestigd.

3.2 Termijnen van levering vermeld in aanbiedingen en offertes van StreetPlug zijn slechts indicatief en overschrijding van deze termijnen geeft de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

3.3 De in aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzendkosten en eventuele verpakkings- en administratiekosten.

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het uitgebrachte aanbod, is StreetPlug hier niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij StreetPlug anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht StreetPlug niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 StreetPlug zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, dit alles op basis van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft StreetPlug het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De koper draagt er zorg voor dat StreetPlug tijdig alle gegevens ontvangt die StreetPlug noodzakelijk acht of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien StreetPlug niet tijdig de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen, heeft StreetPlug het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de extra kosten als gevolg van de vertraging bij de koper in rekening te brengen tegen de gebruikelijke tarieven.

4.4 StreetPlug is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat StreetPlug heeft gewerkt op basis van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij StreetPlug van deze onjuistheid of onvolledigheid op de hoogte had moeten zijn.

4.5 Indien partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan StreetPlug de uitvoering van de tot een volgende fase behorende onderdelen opschorten totdat koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien StreetPlug of door StreetPlug ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werken op het terrein van koper of op een door koper aangewezen terrein, zal koper de medewerkers die daar moeten werken kosteloos voorzien van alle door de betreffende medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7 Koper vrijwaart StreetPlug voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van koper toerekenbare schade kunnen lijden.

 

5. Levering

5.1 Levering geschiedt Ex Works.

5.2 Koper is verplicht de zaken in ontvangst te nemen op het moment dat StreetPlug ze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop de zaken hem krachtens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is StreetPlug gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van koper.

5.4 Indien de zaken worden onderhouden is StreetPlug gerechtigd eventuele servicekosten in rekening te brengen. Deze servicekosten worden dan afzonderlijk in rekening gebracht.

5.5 Indien StreetPlug in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door koper verstrekte gegevens verlangt, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze gegevens aan StreetPlug heeft verstrekt.

5.6 Indien StreetPlug een leveringstermijn heeft opgegeven, is deze indicatief. Een bepaalde leveringstermijn is dan ook nimmer een in acht te nemen termijn op straffe van verval van rechten. Bij overschrijding van een termijn dient de koper StreetPlug schriftelijk in gebreke te stellen.

5.7 StreetPlug is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan in de overeenkomst schriftelijk is afgeweken of indien de deellevering geen zelfstandige waarde vertegenwoordigt. StreetPlug is gerechtigd de aldus geleverde zaken afzonderlijk te factureren.

5.8 Indien uitvoering van de overeenkomst in fasen is overeengekomen, kan StreetPlug de uitvoering van de tot een volgende fase behorende onderdelen opschorten totdat koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

6. Specificatie van goederen

6.1 De koper zal StreetPlug alle specificaties van de goederen verstrekken in alle details die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren, inclusief ontwerpen, tekeningen, films, software (elektronische bestanden) enz.

6.2 Indien koper de specificaties van de zaken wijzigt in de aanloop van de overeenkomst of na het sluiten van de overeenkomst, draagt koper er zorg voor dat StreetPlug tijdig alle gegevens met betrekking tot de wijziging ontvangt zodat StreetPlug kan vertrouwen op juistheid en volledigheid van die gegevens, inclusief ontwerpen, tekeningen, films, software (elektronische bestanden) etc.

6.3 In geval van gevolgen van een dergelijke wijziging met betrekking tot bijvoorbeeld de prijs, timing en kwaliteit, zal StreetPlug de koper tijdig over deze gevolgen informeren en is StreetPlug gerechtigd alle extra kosten die verband houden met de wijziging aan de koper in rekening te brengen.

 

7. Monsters en modellen

7.1 Indien aan koper een monster of model is verstrekt, wordt ervan uitgegaan dat dit slechts ter indicatie is verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat het te leveren product daarmee exact overeenstemt.

7.2 De goederen worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gebruikelijke toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij anders vermeld.

7.3 StreetPlug is niet aansprakelijk voor fouten in afbeeldingen en in prijsaanduidingen, maten, gewichten, kwaliteiten in prijslijsten en andere publicaties (uitingen) van welke aard dan ook.

7.4 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door StreetPlug te leveren zaken dienen uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. Geringe in de branche gangbare of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking zijn niet als een tekortkoming te beschouwen en zijn geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.

 

8. Inspectie en klachten

8.1 Koper is verplicht de geleverde zaken op het moment van aflevering (overhandiging), maar in ieder geval zo spoedig mogelijk na aflevering, te (laten) inspecteren. Koper dient daarbij te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde zaken voldoen aan hetgeen is overeengekomen, dan wel tenminste of zij voldoen aan de eisen die voor die zaken gelden bij normale (zakelijke) transacties.

8.2 Eventuele tekortkomingen dienen binnen tien dagen na levering schriftelijk aan StreetPlug te worden gemeld. Na het verstrijken van voornoemde termijn worden de geleverde goederen geacht door de koper onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken aan StreetPlug ter beschikking te stellen en StreetPlug de gelegenheid te geven deze zaken te onderzoeken. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen tien werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes maanden na levering schriftelijk te melden. Eventuele rechtsvorderingen moeten op straffe van verval tot maximaal een jaar na tijdige klachtmelding worden ingediend.

8.3 Indien koper conform het vorige lid tijdig reclameert, is hij alsnog gehouden tot afname en betaling van de gekochte zaken. Indien koper gebrekkige goederen wenst te retourneren, doet hij dit slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van StreetPlug.

 

9. Vergoeding, prijs en kosten

9.1 De door StreetPlug opgegeven prijzen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of anderszins zijn gedaan, zijn gebaseerd op alle informatie die bij de aanvraag is verstrekt en exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen die van toepassing zijn op de verkoop en levering en zijn gebaseerd op levering af fabriek/Ex Works (Incoterms 2000). Indien een of meer kostprijsfactoren na de datum van de overeenkomst een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - heeft StreetPlug het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

9.2 Indien StreetPlug en koper een vaste prijs zijn overeengekomen, is StreetPlug niettemin gerechtigd deze prijs te verhogen in de hieronder vermelde gevallen.

9.3 Het is StreetPlug toegestaan prijsverhogingen in rekening te brengen indien StreetPlug kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en het moment van uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, salarissen en lonen, grondstof, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.

9.4 Koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst of voortvloeit uit een volgens de wet bevoegde instantie.

 

10. Wijzigingen in de overeenkomst

10.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de te verrichten werkzaamheden dienen te worden gewijzigd en/of aangevuld om de goede uitvoering daarvan te waarborgen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.

10.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd en/of aangevuld, kan deze beslissing van invloed zijn op het moment van voltooiing van de uitvoering. StreetPlug zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal StreetPlug de koper hierover tevoren inlichten.

10.4 Indien een vast tarief is overeengekomen, zal StreetPlug aangeven in welke mate de wijziging of aanvulling op de overeenkomst zal leiden tot een verhoging van dat vaste tarief.

 

11. Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door StreetPlug aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Geschil over de facturen schort de nakoming van de betalingsverplichting niet op.

11.2 Indien koper niet binnen 30 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is in dat geval een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente van toepassing is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de dag dat de koper in verzuim is tot het moment dat hij het bedrag volledig heeft betaald.

11.3 StreetPlugs vorderingen op koper worden direct opeisbaar in geval van liquidatie, beslag, faillissement of surseance van betaling.

11.4 Door koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van de kosten, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. StreetPlug heeft het recht, zonder dat dit leidt tot het in gebreke blijven van StreetPlug, een aanbod tot betaling te weigeren, indien de koper een andere volgorde van toerekening aanwijst. StreetPlug is gerechtigd de volledige betaling van de hoofdsom te weigeren, indien deze niet de nog verschuldigde rente, de lopende rente en de kosten omvat.

11.5 Betalingen dienen altijd te worden uitgevoerd zonder korting of verrekening.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door StreetPlug geleverde zaken, waaronder eventueel ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc., blijven eigendom van StreetPlug totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan aan haar verplichtingen uit alle met StreetPlug gesloten overeenkomsten.

12.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken op enigerlei wijze te verpanden of te bezwaren.

12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht StreetPlug zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.4 Koper verplicht zich de door StreetPlug geleverde zaken gescheiden van andere zaken te bewaren en op te slaan en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door brand, ontploffing en water alsmede diefstal. Koper zal op eerste verzoek StreetPlug inzage in de polis geven.

12.5 Door StreetPlug geleverde zaken vallend onder het eigendomsvoorbehoud op grond van de bepalingen lid 1 van dit artikel mogen alleen worden verkocht aan derden in het kader van normale bedrijfsactiviteiten en mogen nimmer worden gebruikt als betaalmiddel.

12.6 Indien koper op grond van lid 1 van dit artikel enige verplichting jegens StreetPlug niet nakomt, of indien gegronde vrees bestaat dat koper niet aan voornoemde verplichtingen zal voldoen, is StreetPlug gerechtigd de geleverde zaken onverwijld in ontvangst te nemen zonder ingebrekestelling. De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper.

12.7 In het geval dat StreetPlug zijn in dit artikel genoemde eigendomsrechten wenst uit te oefenen, zal koper StreetPlug of door StreetPlug aan te wijzen derden, vooralsnog onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming geven voor toegang tot alle plaatsen en locaties waar de goederen van StreetPlug zich kunnen bevinden om deze goederen terug te nemen.

 

13. Garantie

13.1 StreetPlug garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en dat deze zaken vrij zijn van welke gebreken dan ook gedurende een periode van: - 2 jaar vanaf de eerste levering door StreetPlug, hetzij aan een wederverkoper, hetzij aan een eindgebruiker. - De garantieperiode voor vervangende onderdelen bedraagt 2 jaar vanaf de eerste levering door StreetPlug, hetzij aan een wederverkoper, hetzij aan een eindgebruiker.

13.2 De onder 1 genoemde garantie geldt evenzeer indien de te leveren zaken bestemd zijn voor gebruik in het buitenland en indien de koper StreetPlug dit schriftelijk heeft medegedeeld op het moment dat de overeenkomst is aangegaan.

13.3 Indien de te leveren goederen niet voldoen aan genoemde garantie, zal StreetPlug, naar eigen goeddunken, de goederen binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen of repareren, of, indien de goederen niet aan StreetPlug kunnen worden geretourneerd, binnen een redelijke termijn na melding van het gebrek door de koper.

13.4 De hiervoor vermelde garantie is niet van toepassing wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, wanneer de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht of hebben geprobeerd wijzigingen aan te brengen aan de goederen zonder schriftelijke toestemming van StreetPlug, de goederen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, of onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld, of indien ze deze hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor de goederen niet waren bestemd.

13.5 Indien de door StreetPlug geleverde goederen niet door StreetPlug zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent van de goederen.

 

14. Incassokosten

14.1 Indien de koper zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt of in gebreke blijft, komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van de koper. In geval van een geldvordering is de koper in ieder geval de incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden geacht 15% van het openstaande bedrag te bedragen.

14.2 Indien StreetPlug aantoont dat zij hogere (incasso)kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

 

15. Opschorting en ontbinding

15.1 StreetPlug is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien: - Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; - Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, StreetPlug omstandigheden verneemt die aanleiding geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien gegronde redenen bestaan te vrezen dat de koper zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of onjuist zal nakomen, is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming een dergelijke actie rechtvaardigt; - Koper is verzocht zekerheid te stellen om de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij het sluiten van de overeenkomst te waarborgen en deze zekerheid niet of onvoldoende is gesteld. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting.

15.2 StreetPlug is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat nakoming van de verplichtingen onmogelijk wordt of redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, of indien andere omstandigheden van zodanige aard zich voordoen dat de ongewijzigde handhaving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

15.3 Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van StreetPlug op de koper terstond opeisbaar. Indien StreetPlug de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 15.4 StreetPlug behoudt altijd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

16. Teruggave van goederen die ter beschikking van de koper zijn gesteld

16.1 Indien StreetPlug zaken tijdens en in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan koper ter beschikking heeft gesteld, is koper verplicht de geleverde zaken binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van StreetPlug in de oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en in hun geheel terug te sturen. Indien koper niet aan deze verplichting voldoet, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

16.2 Indien koper om welke reden dan ook alsnog in verzuim blijft om aan de in lid 1 genoemde verplichting te voldoen, is StreetPlug gerechtigd de hieruit voortvloeiende schade en kosten, inclusief vervangingskosten, op koper te verhalen.

 

17. Aansprakelijkheid

17.1 Indien de door StreetPlug geleverde goederen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van StreetPlug jegens de koper beperkt tot de in deze voorwaarden onder "Garantie" gemaakte afspraken.

17.2 Indien StreetPlug aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door StreetPlug's verzekeraar te verrichten uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag voor de levering van de zaken die de schade hebben veroorzaakt, althans dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; - de redelijke kosten, eventueel gemaakt om de gebrekkige prestatie van StreetPlug te doen beantwoorden aan de voorwaarden van de overeenkomst, tenzij deze gebrekkige prestatie niet aan StreetPlug kan worden toegerekend; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

17.4 StreetPlug is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

17.5 De beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade vervat in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van een opzettelijke handeling of nalatigheid of grove nalatigheid van StreetPlug of zijn ondergeschikten.

 

18. Risico-overdracht

Het risico van verlies of beschadiging van de producten waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat op koper over op het moment dat deze producten juridisch aan koper worden geleverd.

 

19. Overmacht

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van hun verplichtingen indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid buiten hun schuld en die hun niet op grond van de wet, een rechtsvordering of een algemeen aanvaarde praktijk, kan worden aangerekend, zoals (maar niet beperkt tot) a. bedrijfsstoringen of bedrijfsonderbrekingen van welke aard dan ook, en ongeacht hoe deze ontstaan; b. vertraagde of late levering door de leveranciers van StreetPlug of een van deze of door een derde partij (en); c. transportmoeilijkheden of obstakels van welke aard dan ook die het vervoer bemoeilijken of belemmeren; d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook; e. pandemie.

19.2 Onder overmacht in deze algemene voorwaarden tevens verstaan, iedere al dan niet beoogde externe omstandigheid, waarop StreetPlug geen enkele invloed kan hebben, maar waardoor StreetPlug niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Vakbondsacties bij StreetPlug worden ook opgevat als overmacht.

19.3 StreetPlug heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de verplichting(en) onmogelijk maakt, aanvangt na het tijdstip waarop StreetPlug haar verplichting had moeten nakomen.

19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode meer dan twee maanden bedraagt, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot vergoeding van de schade aan de wederpartij.

19.5 Voor zover StreetPlug haar verplichtingen uit de overeenkomst op het moment van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen en voor zover een afzonderlijke waarde kan worden toegerekend aan het reeds vervulde respectievelijk te vervullen gedeelte, zal StreetPlug gerechtigd zijn respectievelijk het reeds vervulde of nog te vervullen onderdeel te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

20. Vrijwaring

20.1 De koper vrijwaart StreetPlug tegen aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op door koper verstrekte materialen of gegevens, die zullen worden gebruikt voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

20.2 Indien koper StreetPlug informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

21. Intellectueel eigendom

21.1 Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, behoudt StreetPlug zich alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten voor, zoals octrooien, merken, modellen en / of auteursrechten.

21.2 Het is koper niet toegestaan wijzigingen in de geleverde goederen en materialen aan te brengen, tenzij uit de aard van de geleverde goederen en materialen anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen.

21.3 De ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, programmatuur en ander materiaal of (elektronische) bestanden, eventueel in het kader van de overeenkomst door StreetPlug geproduceerd, blijven eigendom van StreetPlug, ongeacht of deze aan de koper zijn overhandigd of aan derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21.4 Alle documenten, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., verstrekt door StreetPlug, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door koper en mogen niet worden gereproduceerd, openbaar gemaakt of ter kennis gebracht van derden door koper zonder voorafgaande toestemming van StreetPlug, tenzij uit de aard van de verstrekte documenten anders voortvloeit.

21.5 StreetPlug behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

22. Geheimhouding

22.1 Beide partijen zijn tot geheimhouding verplicht van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij dit heeft aangegeven of als het vertrouwelijke karakter blijkt uit de aard van de informatie.

22.2 Indien een wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing StreetPlug ertoe dwingt vertrouwelijke informatie te verstrekken aan door de wet of door de rechtbank aangewezen derden en StreetPlug zich daartegen niet kan verzetten, is StreetPlug niet gehouden tot vergoeding van schade en is de wederpartij niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

23. Geschillen

De rechtbank in de vestigingsplaats van StreetPlug is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen over of in verband met de met koper gesloten overeenkomst.

 

24. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen StreetPlug en de koper is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Neem vrijblijvend contact op

Naam is verplicht
Geldig e-mail adres is verplicht
Voer hier uw telefoonnummer in
Graag lezen we jou vraag of opmerkingen. Vul deze hier boven in.

Schrijf u in en volg onze projecten voor laadpaal alternatieven en opladen van elektrische auto's.

Schrijf u in en volg onze projecten voor laadpaal alternatieven en opladen van elektrische auto's.

Naam is verplicht
Vul hier uw achternaam in
Geldig e-mail adres is verplicht
Website door LMG