Privacyverklaring klant- en Leveranciersadministratie Streetplug

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 

 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.     

 

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.     

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich

Privacy and Cookie statement Streetplug

 

(for the purpose of customer and supplier administration and other business relations)

Collection and use of personal data belonging to customers, suppliers and other contractors

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you provide to us because this is necessary to conclude with you and perform a possible agreement. This applies to both our (potential) customers and to parties from which we purchase goods and/or services. 

 

If you are a (potential) customer of ours, we will use your data to be able to send you an offer, to be able to determine what specifications or wishes certain goods or services must satisfy, in order to be able to deliver goods or carry out the activities for you, in order to be able to invoice you and to be able to communicate with you quickly and efficiently concerning the implementation aspects of the agreement.

 

If you are a (potential) supplier or another contractor, your personal data are also required for concluding and performing the agreement. In case of purchasing, this is necessary in order to be able to inform you what specifications or wishes certain goods or services should satisfy in our opinion, to be able to send a request for an offer or to place an order with you, to be able to pay your invoices and to able to communicate with you quickly and efficiently concerning other aspects of the agreement.

 

You are not obliged to provide your personal data to us. If you do not provide personal data to us or provide us with insufficient personal data it may be the case that we will not be able to carry out the abovementioned activities. 

 

Direct marketing to customers

If you have granted us your approval to do so, we will store and use the personal data you have provided in order to be able to inform you personally by e-mail in the future of our existing and new products and services and possibly make you an offer in this connection. Every time we send you a marketing e-mail, you have the option of informing us that you no longer wish to receive such e-mails. See in this connection the opt-out link at the bottom of each mailing.     

 

Retention period personal data belonging to customers, suppliers and other contractors

If you requested an offer from us, but you did not become a customer of ours, we will remove your data at most one year after our last contact. We will also remove your personal data at most one year after our last contact if we received an offer from you but we did not become your customer. If you did become our customer or we did become your customer, we will retain your personal data for a term of seven years after the end of the financial year in which the agreement with you was performed. The period of seven years corresponds to the period for which we are obliged to keep our records for the Tax and Customs Administration. We will remove your personal data after this period has ended.

 

Collection and use of personal data belonging to business clients (other than customers, suppliers and other contractors)

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you provide to us because you have consented thereto or because this is necessary in order to look after our legitimate interests. We process the following data: name, address and contact details.

 

If you are a business relation of ours, we will use your data to be able to contact you for purposes that are in the interest of our business. This includes for example discussion of a possible collaboration, providing and obtaining information and maintenance of our network.

 

You are not obliged to provide your personal data to us. If you do not provide personal data to us or provide us with insufficient personal data it may be the case that we will not be able to carry out the abovementioned activities. 

 

Direct marketing to business clients

If you have granted us your approval to do so, we will store and use the personal data you have provided in order to be able to inform you personally by e-mail in the future of our existing and new products and services and possibly make you an offer in this connection. Every time we send you a marketing e-mail, you have the option of informing us that you no longer wish to receive such e-mails. See in this connection the opt-out link at the bottom of each mailing.     

 

Retention period personal data belonging to business relations

Personal data belonging to business relations will be removed one year after our last contact.

 

Cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer, tablet or smartphone during the visit to our website. Information is stored in these text files that is later recognised again by the website during a subsequent visit.

 

Our website uses tracking cookies if you have consented thereto. We do so to collect information about your internet behaviour so that we can present you with targeted offers of products or services. You have the right to withdraw your consent at any time. Your data are stored for at most one year.

We also place functional cookies. We do so in order to make it easy to use our website. This includes matters such as keeping products in your shopping cart or remembering your login details during your visit.

 

Analytical cookies allow us to see what pages are visited and what sections of our website receive clicks. We use Google Analytics for this purpose. The information collected by Google in this way is anonymised as much as possible.

 

Transfer to third parties

In connection with the performance of a possible agreement with you it may be necessary to provide your personal data to parties that supply parts, materials or products to us or who perform activities on our instructions. We furthermore make use of external server space for the storage of (parts of) our sales and purchasing records and our records of business relations. Your personal data are part of these records. Therefore your personal data are provided to the service space provider. We also use Microsoft Office and the related storage facilities for e-mails and other files. As we make use of a newsletter mailing service, your personal data are finally transferred to the provider of this service.

 

Your rights

You have the right to request to inspect your own personal data. If there is reason to do so, you may also request us to supplement your personal data or to correct inaccuracies. You also have the right to request that your personal data be deleted or that the use of your personal data be limited. You can also submit an objection to the collection and use of your personal data to us or submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority. And finally, you have the right to request to obtain your personal data or that they are transferred to another party. In order to be able to exercise your rights, you can apply to: Streetplug B.V., Energieweg 29, 4691SE, Tholen, +31(0)85-0200900, info@streetplug.nl. Naturally you can contact us if you have questions or require further data concerning the collection and use of your personal data.  

 

[24-05-2018]

Déclaration de confidentialité et d'utilisation de Cookies Streetplug

 

Collecte et utilisation des données à caractère personnel des clients, des fournisseurs et des autres sous-traitants

Nous attirons votre attention sur le fait que nous recueillerons et utiliserons les données à caractère personnel que vous nous fournissez, car ces opérations sont nécessaires pour conclure et exécuter un éventuel accord avec vous. Cela s'applique tant à nos clients (potentiels) qu'aux parties auprès desquelles nous achetons des biens et/ou des services. 

 

Si vous comptez parmi nos clients (potentiels), nous utilisons vos données pour pouvoir vous envoyer un devis, pour déterminer les spécifications ou les exigences qu'un bien ou un service particulier doit respecter, pour pouvoir livrer des marchandises ou effectuer des travaux, pour pouvoir vous envoyer nos factures et communiquer facilement et avec efficacité sur les modalités d'exécution du contrat.

 

Si vous êtes un fournisseur (potentiel) ou un autre sous-traitant, vos données à caractère personnel sont également nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat. Cela s'avère nécessaire en cas d'achat pour pouvoir vous indiquer nos spécifications ou nos exigences qu'un bien ou un service particulier doit respecter, pour envoyer une demande de devis ou pour passer commande chez vous, pour payer vos factures et communiquer facilement et efficacement avec vous sur d'autres aspects du contrat.

 

Vous n'êtes pas obligé de nous transmettre vos données à caractère personnel. Toutefois, si vous ne nous fournissez pas ou pas suffisamment de données à caractère personnel, il est possible que nous ne soyons pas en mesure de mener à bien les activités susmentionnées. 

 

Marketing direct auprès des clients et autres sous-traitants

Si vous nous en avez donné l'autorisation, nous conserverons et utiliserons les données à caractère personnel que vous nous avez fournies pour vous informer personnellement par courrier électronique de nos produits et services existants et de nos nouveaux produits et services et, éventuellement, pour vous faire une offre. Chaque fois que nous vous envoyons un courrier électronique publicitaire, vous avez la possibilité de nous faire savoir que vous ne souhaitez plus en recevoir. Pour ce faire, veuillez suivre le lien de désabonnement au bas de chaque courrier électronique.     

 

Période de conservation des données à caractère personnel des clients, fournisseurs et autres sous-traitants

Si vous nous avez demandé un devis, mais que vous n'êtes pas devenu notre client, nous effacerons vos données au plus tard un an après notre dernier contact. De même, si nous avons reçu une offre de votre part, mais que nous ne sommes pas devenus client chez vous, vos données à caractère personnel seront effacées au plus tard un an après notre dernier contact. En revanche, si vous êtes devenu client chez nous ou si nous sommes devenus client chez vous, nous conserverons vos données à caractère personnel pendant une période de sept années après la fin de l'exercice comptable au cours duquel le contrat avec vous a été complètement exécuté. La période de sept ans correspond à la période pendant laquelle nous sommes tenus de conserver notre administration pour le fisc. Une fois cette période arrivée à échéance, nous supprimerons vos données à caractère personnel.

 

Collecte et utilisation de données à caractère personnel provenant d'autres relations professionnelles

Nous attirons votre attention sur le fait que nous collecterons et utiliserons les données à caractère personnel que vous nous transmettez, soit parce que vous nous en avez donné l'autorisation, soit parce que ces opérations sont nécessaires pour la promotion de nos intérêts légitimes. Nous traitons les données suivantes : nom, adresse et coordonnées.

 

Si vous comptez parmi nos relations, nous utilisons vos données pour vous contacter dans l'intérêt de notre société. Notamment pour discuter des possibilités de coopération, fournir et obtenir des informations et entretenir notre réseau.

 

Vous n'êtes pas obligé de nous transmettre vos données à caractère personnel. Toutefois, si vous ne nous fournissez pas ou pas suffisamment de données à caractère personnel, il est possible que nous ne soyons pas en mesure d'atteindre les objectifs susmentionnés.

 

Marketing direct auprès d'autres contacts professionnels

Si vous nous en avez donné l'autorisation, nous conserverons et utiliserons les données à caractère personnel que vous nous avez fournies pour vous informer personnellement par courrier électronique de nos produits et services existants et de nos nouveaux produits et services et, éventuellement, pour vous faire une offre. Chaque fois que nous vous envoyons un courrier électronique publicitaire, vous avez la possibilité de nous faire savoir que vous ne souhaitez plus en recevoir. Pour ce faire, veuillez suivre le lien de désabonnement au bas de chaque courrier électronique.

 

Durée de conservation des données à caractère personnel des autres contacts professionnels

Nous effacerons vos données personnelles au plus tard un an après notre dernier contact.

 

Cookies
Les cookies sont de petits fichiers de texte placés sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone lorsque vous consultez notre site Web. Des informations sont enregistrées dans ces fichiers de texte ; elles peuvent être reconnues par le site Web lors d'une visite ultérieure.

 

Notre site Web utilise des cookies de suivi si vous les avez autorisés. Nous les utilisons dans le but de recueillir des informations sur votre comportement en ligne afin de pouvoir émettre des offres ciblées pour des produits ou des services. Vous pouvez en tout temps retirer votre consentement. Vos données sont conservées pendant un an au maximum.

 

Nous plaçons également des cookies fonctionnels en vue de faciliter l'utilisation de notre site Web. Pensez notamment à l'enregistrement des produits dans votre panier d'achats ou l'enregistrement de vos données de connexion lors de votre visite.

 

Les cookies analytiques nous permettent de voir quelles pages sont consultées et où vous cliquez sur notre site Internet. Pour ce faire, nous avons recours à Google Analytics. Les informations collectées de la sorte par Google sont anonymisées dans la mesure du possible.

 

Transmission à des tiers

Dans le cadre de l'exécution d'un accord éventuel avec vous, nous pouvons être amenés à devoir fournir vos données à caractère personnel à des parties qui nous fournissent des pièces, du matériel et des produits ou qui effectuent des activités pour notre compte. Nous utilisons également un espace serveur externe pour le stockage de (certaines parties de) notre administration des ventes et des achats et de notre fichier de relations commerciales, dont font partie vos données à caractère personnel. Par conséquent, vos données à caractère personnel sont transmises à notre fournisseur d'espace de serveurs. Nous utilisons également Microsoft Office et les options de stockage associées pour les e-mails et autres fichiers. Enfin, étant donné que nous avons recours à un service d'envoi de bulletins d'informations, vos données à caractère personnel sont transmises au fournisseur de ce service.    

 

Vos droits

Vous avez le droit de nous demander d'accéder à vos données à caractère personnel. S'il y a lieu de le faire, vous pouvez également nous demander de compléter vos données à caractère personnel ou de corriger toute inexactitude. En outre, vous avez le droit de demander l'effacement de vos données à caractère personnel ou de restreindre leur utilisation. Vous pouvez également vous opposer à la collecte et à l'utilisation de vos données ou déposer une plainte auprès de l'Autorité en charge des données à caractère personnel. Enfin, vous pouvez nous demander d'obtenir vos données à caractère personnel ou de les transférer à un tiers. Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser à : Streetplug B.V., Energieweg 29, 4691SE, Tholen, +31(0)85-0200900, info@streetplug.nl. Bien entendu, vous pouvez également nous contacter si vous avez des questions ou pour obtenir de plus amples informations sur la collecte et l'utilisation de vos données à caractère personnel.  

 

[24-05-2018]

 

Datenschutz- und Cookie-erklärung Streetplug

Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten und anderen Auftragnehmern

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir die personenbezogenen Daten, die Sie an uns übermitteln, erfassen und verwenden, da dies notwendig ist, um einen etwaigen Vertrag mit Ihnen zu schließen und auszuführen. Dies gilt sowohl für unsere (potenziellen) Kunden als auch für Parteien, bei denen wir Sachen einkaufen und/oder die wir mit der Erbringung von Dienstleistungen beauftragen. 

 

Wenn Sie ein (potenzieller) Kunde von uns sind, verwenden wir Ihre Daten, um Ihnen ein Angebot zuschicken zu können, um zu bestimmen, welchen Spezifikationen oder Wünschen eine bestimmte Sache oder Dienstleistung genügen muss, um Sachen liefern oder Dienstleistungen für Sie erbringen zu können, um Rechnungen ausstellen zu können und um schnell und effizient mit Ihnen über die Ausführung des Vertrags kommunizieren zu können.

 

Wenn Sie ein (potenzieller) Lieferant oder Auftragnehmer von uns sind, benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten ebenfalls für den Abschluss und die Ausführung des Vertrags. Beim Einkauf ist dies notwendig, um mitteilen zu können, welchen Spezifikationen oder Wünschen eine bestimmte Sache oder Dienstleistung aus unserer Sicht genügen muss, um ein Angebot einholen oder eine Bestellung bei Ihnen aufgeben zu können, um Ihre Rechnungen bezahlen zu können und um schnell und effizient mit Ihnen über andere Aspekte des Vertrags kommunizieren zu können.

 

Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zu übermitteln. Wenn Sie uns keine oder unzureichende personenbezogene/n Daten übermitteln, besteht jedoch die Möglichkeit, dass wir die oben genannten Tätigkeiten nicht ausführen können. 

 

Direktmarketing an Kunden und Auftragnehmer

Wenn Sie uns Ihre entsprechende Zustimmung erteilt haben, werden wir die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten speichern und verwenden, um Sie künftig persönlich per E-Mail über unsere bestehenden sowie neuen Produkte und Dienstleistungen zu informieren und Ihnen eventuell ein Angebot zu unterbreiten. Immer dann, wenn wir Ihnen eine Mail mit Werbung zuschicken, haben Sie die Möglichkeit, uns mitzuteilen, dass Sie keine Werbung mehr wünschen. Siehe dafür den Abmeldelink unten in jedem Mailing.     

 

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten und Auftragnehmern

Wenn Sie ein Angebot von uns angefordert haben, aber kein Kunde von uns geworden sind, werden wir Ihre Daten spätestens ein Jahr nach unserem letzten Kontakt löschen. Auch dann, wenn wir ein Angebot von Ihnen erhalten haben, aber kein Kunde von Ihnen geworden sind, werden Ihre personenbezogenen Daten spätestens ein Jahr nach unserem letzten Kontakt gelöscht. Wenn Sie Kunde von uns oder wir Kunde von Ihnen geworden sind, werden wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer von sieben Jahren nach Ende des Geschäftsjahres, in dem der mit Ihnen geschlossene Vertrag vollständig erfüllt wurde, speichern. Der Zeitraum von sieben Jahren entspricht dem Zeitraum, in dem wir verpflichtet sind, unsere Unterlagen für das Finanzamt aufzubewahren. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden wir Ihre personenbezogenen Daten löschen.

 

Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten von anderen Geschäftspartnern

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir die personenbezogenen Daten, die Sie an uns übermitteln, erfassen und verwenden, da Sie uns Ihre Zustimmung erteilt haben oder da dies für die Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen notwendig ist. Wir verarbeiten die folgenden Daten: Name, Adresse und Kontaktdaten.

 

Wenn Sie eine Geschäftsbeziehung mit uns unterhalten, verwenden wir Ihre Daten, damit wir uns für Zwecke, die für unser Unternehmen von Belang sind, mit Ihnen in Verbindung setzen können. Dazu gehören beispielsweise die Besprechung einer möglichen Zusammenarbeit, die Verschaffung und Einholung von Informationen und die Instandhaltung unseres Netzwerks.

 

Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zu übermitteln. Wenn Sie uns keine oder unzureichende personenbezogene/n Daten übermitteln, besteht jedoch die Möglichkeit, dass wir die oben genannten Zwecke nicht erfüllen können.

 

Direktmarketing an andere Geschäftskontakte

Wenn Sie uns Ihre entsprechende Zustimmung erteilt haben, werden wir die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten speichern und verwenden, um Sie künftig persönlich per E-Mail über unsere bestehenden sowie neuen Produkte und Dienstleistungen zu informieren und Ihnen eventuell ein Angebot zu unterbreiten. Immer dann, wenn wir Ihnen eine Mail mit Werbung zuschicken, haben Sie die Möglichkeit, uns mitzuteilen, dass Sie keine Werbung mehr wünschen. Siehe dafür den Abmeldelink unten in jedem Mailing.

 

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten anderer Geschäftskontakte

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten spätestens ein Jahr nach unserem letzten Kontakt löschen.

 

Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die während des Besuchs unserer Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone abgelegt werden. In diesen Textdateien werden Informationen gespeichert, die die Website bei einem späteren Besuch wiedererkennt.

 

Unsere Website nutzt Tracking Cookies, sofern Sie zugestimmt haben. Diese Cookies haben den Zweck, Informationen zu Ihrem Internetverhalten zu erfassen, so dass wir Ihnen gezielte Angebote für Produkte oder Dienstleistungen schicken können. Sie dürfen Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen. Ihre Daten werden maximal ein Jahr gespeichert.

 

Darüber hinaus legen wir funktionale Cookies ab. Diese Cookies haben den Zweck, die Nutzung unserer Website zu vereinfachen. Dazu gehört etwa die Speicherung von Produkten in Ihrem Warenkorb oder die Speicherung Ihrer Login-Daten während Ihres Besuchs.

 

Mithilfe analytischer Cookies können wir sehen, welche Seiten innerhalb unserer Website besucht und welche Bereiche angeklickt werden. Zu diesem Zweck nutzen wir Google Analytics. Die Informationen, die Google auf diese Weise erfasst, werden so weit wie möglich anonymisiert.

 

Weitergabe an Dritte

In Verbindung mit der Ausführung eines etwaigen mit Ihnen geschlossenen Vertrags besteht die Möglichkeit, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte, die uns mit Teilen, Materialien und Produkten beliefern oder in unserem Auftrag Arbeiten verrichten, weitergeben müssen. Darüber hinaus nutzen wir für die Speicherung (von Teilen) unserer Verkaufs- und Einkaufsverwaltung und unseres Kundenbestands, zu denen auch Ihre personenbezogenen Daten gehören, externe Serverkapazitäten. Ihre personenbezogenen Daten werden aus diesem Grund an unseren Anbieter dieser Serverkapazitäten weitergegeben. Darüber hinaus nutzen wir Microsoft Office und die zugehörigen Speichermöglichkeiten für E-Mails und andere Dateien. Da wir einen Newsletter-Verteilerdienst nutzen, werden Ihre personenbezogenen Daten schließlich auch an den Anbieter dieses Dienstes weitergegeben.    

 

Ihre Rechte

Sie haben das Recht, Ihre eigenen personenbezogenen Daten einzusehen. Wenn Anlass dazu besteht, können Sie Ihre personenbezogenen Daten auch ergänzen oder berichtigen lassen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten löschen oder deren Verwendung beschränken zu lassen. Sie können der Erfassung und Verwendung Ihrer Daten auch uns gegenüber widersprechen oder eine Beschwerde bei der niederländischen Datenaufsichtsbehörde [Autoriteit Persoonsgegevens] einreichen. Auf Ihren Wunsch stellen wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten auch zur Verfügung oder übertragen diese an eine andere Stelle. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an: (Streetplug B.V., Energieweg 29, 4691 SE, Tholen, +31(0)85-0200900, info@streetplug.nl. Auch dann, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen über die Erfassung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten wünschen, können Sie selbstverständlich Kontakt mit uns aufnehmen.  

 

[24-05-2018]